Cílem dokumentu je poskytnout vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Pokud jste našim zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My odpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.
Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů je 1FIT, z.s., IČ: 09244859, se sídlem Na Lucberku 245, 267 01 Králův Dvůr (dále jen “spolek”). Spolek je provozovatel sportovních volnočasových aktivit, příměstských táborů, sportovních zájezdů a dalších sportovních akcí. Spolek pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 2. Mgr. Vendula Soukupová, předsedkyně spolku, jsou pro účely zpracování osobních údajů správci údajů, které stanovily účel a prostředky zpracování. V roli správce údajů zpracovává osobní údaje subjektu v rámci všech svých hlavních činností při poskytování služeb, vedení účetnictví, mezd, daňového poradenství. Pro zajištění provozu zpracovává osobní údaje dodavatelů v rámci smluvních vztahů a vedení účetnictví, a dále osobní údaje členů spolku či zaměstnanců související s jejich pracovním poměrem.
 3. Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na email: info@1fit.cz

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především zákonné povinnosti, oprávněného zájmu, plnění smlouvy či uděleného souhlasu,
 • plníme podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů, účely a způsob zpracování

1. Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami pro naplnění těchto účelů:

 • za účelem splnění právní povinnosti,
 • pro splnění všeobecných podmínek spolku,
 • se souhlasem subjektu ke zpracování osobních údajů.

Pro vnitřní potřebu spolku:

 • k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů pro zajištění běžné činnosti spolku,
 • předávání osobních údajů nadřízeným organizacím,např.: žádost o dotaci městské části, v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, bydliště,
 • k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání faktury a potvrzení o registraci v kurzu a na lekci, e-mailového či online kurzu, atd., dodání zboží),
 • k vedení účetnictví kdy vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Pro marketingové a informační účely:

 • vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících fotografie osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů,
  zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon).

2. Údaje zpracováváme v souvislosti s dodávkou našich služeb:

 • adresní a identifikační osobní údaje – jméno, příjmení, kontaktní adresa, kontaktní telefon, e-mailová adresa, datum narození.

3. Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanismy zahrnující technická, organizační a personální opatření. V návaznosti na účel zpracování jsou osobní údaje subjektů vedeny v informačním systému resp. v evidencích dodavatelů a odběratelů, v účetních a osobních spisech.

4. Spolek může zpracovávané osobní údaje subjektu předat třetí osobě na základě zákonného titulu (zejména pro splnění úkolu vyplývajícího z právního předpisu).

5. Spolek uchovává dokumenty obsahující osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, z pracovního poměru a dále po dobu, po kterou je povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Tyto doby jsou upřesněny interní normou. Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích nevratně zničeny. Jakékoli osobní údaje, které máme k dispozici pouze na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, budou uchovávány až do okamžiku, kdy nám oznámíte, že Vámi poskytnutý souhlas odvoláváte.

Soubory cookie a obdobné technologie

 1. Společnost 1FIT, z.s. používá tzv. cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Soubory cookies umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Užíváme převážně tzv. session cookies (volně přeloženo: cookies omezené na jednu návštěvu). Session cookies jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich webových stránek. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro Vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies ve Vašem prohlížeči. Mějte na paměti, že omezení těchto cookies může mít neblahý vliv na funkčnost portálů.
 2. Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich portálů, používáme také službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc.
 3. Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání našich portálů. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google, Inc., přeneseny a uloženy na servery společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc., nebudou odeslána ani žádné jiné osobní údaje jako například, email, jméno, telefonní číslo.
 4. Cookies od společnosti Google, Inc. také používáme pro zobrazení reklam poskytované touto společností. Více informací ke zpracování cookies společností Google, Inc. naleznete na stránce https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/
 5. Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:
  Microsoft Edge nebo Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz
  Google Chrome: https://support.google.com/
  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/
  Opera: http://help.opera.com/
  Safari: https://support.apple.com/

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

1. V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv:

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
  vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
  vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
  žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
  žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
  žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
  vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
  nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
  mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

2. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@1fit.cz

3. Dovolujeme si Vás ujistit, že zaměstnanci spolku či spolupracovníci (např. dodavatel IT zázemí), kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Závěrečná ustanovení

 1. Aktivací vaše účtu po registraci potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením zásad zpracování osobních údajů.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.