Provozovatel: 1FIT, z.s. (dále jen “spolek”)
Sídlo: Na Lucberku 245, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 09244859
Zápis v rejstříku:
Odpovědné osoby: Mgr. Vendula Soukupová
Webová stránka: www.1fit.cz
Email: info@1fit.cz
Telefon: +420 777 459 584

Souhlas s těmito všeobecnými podmínkami je jednou z podmínek k přihlášení aktivit spolku. Klienti spolku jsou povinni seznámit se se zněním Všeobecných podmínek a řídit se jimi. Klient či jeho zákonný zástupce jej stvrzují odesláním on-line přihlášení na webových stránkách www.1fit.cz. Účastníci aktivit jsou dále povinni řídit se provozním řádem či obdobným předpisem partnerského centra, ve kterém jsou aktivity spolku organizovány. Porušení ustanovení všeobecných podmínek může být důvodem k vyloučení z aktivity bez finanční či jiné náhrady i za ty již uhrazené. Všeobecné podmínky i zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou k dispozici na internetových stránkách www.1fit.cz.

Tyto všeobecné podmínky se týkají všech aktivit, které spolek provozuje. Jedná se o sportovní zájezdy, volnočasové aktivity pro děti i dospělé a další sportovní akce (pokud není potřeba je v podmínkách jednotlivě jmenovat, tak dále jen “aktivity”)

Účast

 • Místa na aktivitě se rezervují a spravují na webových stránkách www.1fit.cz v klubu = registrační a náhradový systém (dále jen “Klub”).
 • Registrací v Klubu zájemce souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami. Po uhrazení kurzovného jsou všeobecné podmínky pro klienta závazné. Klientem spolku je ten zájemce, který uhradí aktivitu a to po dobu jejího trvání.
 • Klienti (účastník nebo jeho zákonný zástupce), kteří nemají přístup k počítači a nemohou se zaregistrovat, zaregistruje lektor kurzu. Pokud klient nedisponuje e-mailovou adresou, nebudou mu zasílány informace z Klubu (například o zrušení lekce, změnách v rozvrhu apod.). Tyto informace nebudeme klientovi bez emailové adresy zasílat jiným způsobem. V našem systému bude zaregistrován jako klient bez emailu.
 • Zájemci se mohou přihlásit na kurz i v průběhu jeho konání a to pomocí Klubu.
 • Pořadatelé kurzů si vyhrazují právo kurz neotevřít, pokud se nepřihlásí dostatečný počet zájemců.
 • “Kroužky pro děti” probíhají bez přítomnosti rodičů. Přítomnost rodiče na těchto lekcích je možná vždy jen po domluvě s trenérem.
 • Sourozenec účastníka “kurzu pro rodiče s dětmi” (dítě do 2 let věku) může být po domluvě s instruktorem na lekci bezplatně přítomen, nenarušuje-li její průběh.

Platební podmínky

Po odeslání přihlášky je aktivitu nutné uhradit do termínu splatnosti uvedeného v emailu, jinak rezervace propadá. Rezervace je platná po úhradě částky na účet.

Číslo účtu: 5827154369/0800
Cena kurzu: dle vybrané aktivity, viz CENÍK
Variabilní symbol: ID číslo, které přijde na email po odeslání přihlášky

Cena kurzu nezahrnuje žádné úrazové pojištění účastníků. Doporučujeme pro tento účel sjednat pojištění vlastní.

Pokud se zájemce přihlásí během probíhajícího kurzu, platí částku za lekce zbývající do konce kurzu. Cena kurzu je automaticky generována v Klubu.

 

Kroužky pro děti:

 • Registrace do kurzů probíhá vyplněním on-line přihlášky na webových stránkách www.1fit.cz Po vyplnění on-line přihlášky přijde na zadaný email potvrzení s platebními podmínkami a přihlašovací údaje do Klubu, ve kterém si můžete rezervace spravovat.
 • Místo je rezervováno do termínu splatnosti uvedeného v emailu. Do tohoto termínu je možné kurz vyzkoušet bez úhrady.
 • Po uhrazení kurzovného je rezervace platná.
 • Kurzovné se nevrací ani z důvodu nemoci či dovolené.
 • Lekce je nutné řádně omlouvat.
 • V případě zrušení lekce či kurzu ze strany provozovatele, je vrácena poměrná část kurzovného, nabídnuto převedení kurzovného do následujícího kurzu nebo prodloužení doby trvání kurzu o počet zrušených lekcí. O způsobu kompenzace bude klient informován.

Kurz pro rodiče s dětmi:

 • Registrace do kurzů probíhá vyplněním on-line přihlášky na webových stránkách www.1fit.cz Po vyplnění on-line přihlášky přijde na zadaný email potvrzení s platebními podmínkami a přihlašovací údaje do Klubu, ve kterém si můžete rezervace spravovat.
 • Je možné využít jednorázových zkušebních lekcí. Na tyto lekce je nutné se přihlásit přes rezervační systém. Tato lekce nerezervuje místo v kurzu. Pro kompletní přihlášení je nutné dokončit přihlášení a kurz uhradit.
 • Po uhrazení kurzovného je rezervace platná.
 • Kurzovné se nevrací ani z důvodu nemoci či dovolené.
 • Lekce je nutné řádně omlouvat, poté je možné je nahrazovat viz “omluvy a náhrady”.
 • V případě zrušení lekce či kurzu ze strany provozovatele, je vrácena poměrná část kurzovného, nabídnuto převedení kurzovného do následujícího kurzu nebo prodloužení doby trvání kurzu o počet zrušených lekcí. O způsobu kompenzace bude klient informován.

Jednorázové lekce:

 • Rezervace na lekce se provádějí na webových stránkách www.1fit.cz Po vyplnění on-line přihlášky přijde na zadaný email potvrzení s platebními podmínkami a přihlašovací údaje do Klubu, ve kterém si můžete rezervace spravovat.
 • Na lekce je možné si zakoupit permanentky, které nerezervují místo v kurzu, ale jsou pro klienta finančně výhodnější. Permanentky mají časovou platnost, která je prodloužena o dobu zrušených lekcí z důvodu svátku, prázdnin, nemoci instruktorky, vyšší moci, apod. Zakoupenou permanentku či její nevyužité lekce není možné finančně zpětně kompenzovat.
 • Lekce MamaFit je možné hradit pouze převodem na účet. Při rezervaci lekce 2 dny předem a méně je možné hradit pouze online kartou, jinak je možná platba převodem na účet.)
 • Z lekcí MamaFit, Bosu a Pilates v Berouně je nutné se včas omluvit, jinak uhrazená lekce propadá.
 • Cvičení Pilates a Bosu je možné hradit na místě v hotovosti, online kartou nebo převodem na účet.
 • Cvičení Pilates v Roztokách u Prahy není nutné rezervovat.
 • Lekcí TRX a Funkční kruhový trénink ve Sportcentru Eden v Berouně se týkají Všeobecné podmínky sportcentra (rezervační i platební).

Sportovní zájezdy:

 • Rezervace na pobyt se provádí na webových stránkách www.1fit.cz Po vyplnění on-line přihlášky přijde na zadaný email potvrzení s platebními podmínkami a přihlašovací údaje do Klubu, ve kterém si můžete rezervace spravovat.
 • Místo na pobytu je rezervováno do termínu splatnosti uvedeného v emailu.
 • Na sportovní pobyty je nutná úhrada zálohy a později doplatku.
 • Víkendových pobytů organizovaných ve spolupráci s CK Capro se týkají jejich Všeobecné podmínky (rezervační i platební).

Storno podmínky, odhlášení z aktivity

 • spolek nevrací účastníkovi uhrazenou částku. Vrátí ji pouze tehdy, pokud za sebe účastník najde náhradu.
 • Žádost o odhlášení z aktivity posílá účastník e-mailem na adresu info@1fit.cz. Toto odhlášení musí být potvrzené Provozovatelem písemně (emailem). Odhlášení jinou formou (telefonicky nebo prostřednictvím trenéra) není možné.
 • Pokud v rámci konání kroužku pro děti není účastník schopen ze zdravotních důvodů v kurzu pokračovat, je možné po 2 a více po sobě jdoucích lekcích převést poměrnou částku do dalšího pololetí - po předložení lékařského potvrzení. Převést lze jen řádně omluvené lekce a po předchozí domluvě s provozovatelem. Převést lekce lze pouze v případě, že si klient koupí kurz v následujícím semestru (dokoupí si zbytek kurzu). Jednou převedené lekce nelze dále převádět do dalšího semestru.

Storno podmínky sportovních zájezdů:

 • 800,- Kč za každou přihlášenou osobu, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany účastníka dojde více než 45 dní před prvním dnem zájezdu,
 • 30 % z ceny zájezdu, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany účastníka dojde mezi 45. a 31. dnem před prvním dnem zájezdu,
 • 50 % z ceny zájezdu, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany účastníka dojde mezi 30. a 20. dnem před prvním dnem zájezdu,
 • 80 % z ceny zájezdu, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany účastníka dojde mezi 19. a 7. dnem před prvním dnem zájezdu,
 • 100 % z ceny zájezdu, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany účastníka dojde mezi 6. a prvním dnem před prvním dnem zájezdu,
 • Stornování aktivity lze provést na základě písemné žádosti zaslané na e-mail provozovatele. V žádosti je nutné uvést jméno účastníka, ID účastníka, účet na případný převod stornované částky.
 • Stornovaná částka bude převedena na uvedený účet na základě dobropisu (sestaví provozovatel).

Omluvy a náhrady

 • veškeré omluvy se provádějí pro přihlášení do Klubu. Ve výjimečných situacích lze zavolat provozovateli a požádat ho o zastoupení v omluvě.

Kroužky pro děti:

 • Provozovatel nenese odpovědnost za zameškané lekce účastníka kurzu.
 • Za zameškané lekce nevzniká finanční kompenzace
 • Lekce si nelze z kapacitních důvodů nahrazovat.
 • Lekci je nutné omluvit před jejím začátkem.

Kurzy cvičení rodičů s dětmi:

 • Provozovatel nenese odpovědnost za zameškané lekce účastníka kurzu. Pro zkvalitnění služeb nabízí provozovatel náhradový systém, který umožňuje lekce v kurzu omluvit a poté nahradit. Při nevyužití této nabídky z jakéhokoliv důvodu, nevzniká nárok na finanční kompenzaci zameškaných lekcí.
 • Náhradní lekci je možno poskytnout pouze v případě řádně omluvené zameškané lekce.
 • Lekce může být omluvena v on-line náhradovém systému nejpozději do 7.30 hodin. Pokud je lekce omluvena později, nevzniká nárok na náhradní lekci.
 • Objednávání náhradních lekcí probíhá obdobným způsobem jako omlouvání lekcí a to přihlášením do Klubu, kde je možné spravovat své rezervace.
 • Náhrady je možné využívat napříč všemi pobočkami, ve kterých kurzy probíhají. Jako náhradní skupinku je možno zvolit pouze tu, která odpovídá věku či pohybovým dovednostem dítěte.
 • Nevyčerpané náhrady za řádně omluvené lekce je možné nahradit v kurzu, ve kterém byla lekce zameškána nebo se převádí do dalšího pololetí pouze klientům, kteří ve cvičení pokračují i v následujícím semestru (pouze při zakoupení celého semestru). Tyto náhrady je nutné vyčerpat v prvních 2 měsících nového semestru. Není možné za ně požadovat finanční nebo nefinanční kompenzaci.
 • V případě absence dítěte na náhradní hodině (ať již omluvené či neomluvené) propadá nárok na další náhradu za původní omluvenou hodinu.
 • Zpětné omlouvání lekcí není možné z žádných důvodů, neomluvené lekce propadají a nevzniká za ně nárok na náhradu.

Jednorázové lekce:

 • Z lekcí je nutné se odhlašovat přes rezervační systém.
 • Dopolední lekce je nutné omlouvat do 7.30 hodin, večerní lekce je nutné omlouvat do 12 hodin.
 • V případě neomluvení se z lekce je nutné ji při další návštěvě uhradit v plné výši, popř. bude škrtnuto místo z permanentky

Organizace služeb

 • Kurz má předem daný počet lekcí nebo se jedná o jednorázové lekce.
 • Dny, kdy lekce neprobíhají z důvodu svátku či prázdnin nejsou v ceně kurzu započítány. O těchto dnech, kdy lekce neprobíhají, provozovatel účastníky včas informuje.
 • Vyhrazujeme si nárok na mimořádné zrušení lekce z důvodu nečekaných událostí (nemoc trenérů/instruktorek, vyšší moc, atd.). Taková lekce bude v případě předem hrazených kurzů v rámci možností nahrazena nebo kompenzována.
 • Do sportoviště, ve kterém probíhají kurzy, je nutné dostavit se s dostatečným předstihem, který umožňuje poklidnou přípravu na lekci.
 • Přímo do sportoviště je možné vcházet bezprostředně před začátkem lekce na pokyn trenéra/instruktorky, popř. děti si do cvičebního prostoru trenér/instruktorka přivádí sám a po skončení opět odvádí.
 • Délka lekce je, dle vybraného kurzu, 45–55 min.
 • Do sportoviště, ve kterém probíhají kroužky pro děti, nevstupují rodiče, pouze po předchozí domluvě s trenérem.
 • S sebou na lekce si každý cvičenec přinese pití (doporučujeme neperlivé, děti mají označenou láhev), maminkám doporučujeme vlastní podložku na cvičení. Pokud se jedná o kurz cvičení rodičů s dětmi nebo o cvičení pro maminky doporučujeme vzít jednorázovou přebalovací podložku, bavlněnou plenu, oblíbenou hračku, popř. šátek/nosítko, vhodnou neklouzavou obuv pro děti.
 • Dlouhé vlasy je nutné mít sepnuté
 • Děti vstupují do začátku lekce vhodně sportovně oblečené, s čistou obuví, po toaletě.
 • Spolek neručí za cenné věci, které si s sebou cvičenci přinesou.

Bezpečnostní a hygienická pravidla

Všechny cvičební styly jsou určeny zdravým lidem. Účastí na lekci každý v plném rozsahu odpovídá za svůj zdravotní stav a způsobilost ke cvičení. Jakákoli rizika a případné škody s tímto spojené nese výhradně účastník cvičení.
V kurzech cvičení rodičů s dětmi nebo při lekcích pro maminky za doprovodu dětí je doprovod plně odpovědný za dítě po dobu trvání lekce i po celou dobu pobytu v místě konání kurzu. Dítě nesmí být ponecháno bez dozoru. Veškeré aktivity provádí na vlastní riziko. V případě, že se doprovod na určitý cvik s dítětem necítí, neprovádí ho.
V kurzech pro děti přebírá trenér odpovědnost za dítě pouze po dobu trvání lekce. Rodiče či doprovod se zavazují, že dítě nepřijde na lekci s bonbonem, žvýkačkou či jinými předměty v ústech. Dítě musí mít vhodnou sportovní obuv, která neklouže a nevyzouvá se. Dítě má na lekci sundané řetízky, hodinky,prstýnky apod.
Rodiče upřesní na první lekci kroužků pro děti osoby, kterým může trenér dítě po lekci vydat.
Lekce se mohou účastnit pouze zdravé děti a doprovod. Pokud by dítě či doprovod vykazovali před lekcí zjevné známky onemocnění, je instruktor/trenér oprávněn zrušit dítěti lekci bez náhrady. Totéž platí v případě, že rodič vykazuje zjevné známky požití alkoholu či jiných omamných látek. Jakékoli odchylky ve zdravotním stavu dítěte je doprovod povinen instruktorce/trenérovi sdělit před začátkem kurzu či dané lekce.
Do prostor šaten či sálu je zakázáno nosit předměty ze skla a potraviny. Konzumace potravin je možná pouze v určených prostorách.
V šatnách je nutné zanechat svrchní oblečení, obuv a větší tašky. Do prostor sálu vstupují děti a doprovod ve vhodném oblečení a obutí.

Ustanovení

Klient kurzu/akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s tím, aby Pořadatel pořídil jeho fotografie nebo video na kurzech či akcích. Dále souhlasím s užitím pořízených fotografií nebo videa, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné). Souhlasí s tím, že fotografie nebo video může být změněno, použito jako součást díla (leták, klip) nebo může být použita pouze její část. Tyto fotografie či videa budou použity jen pro propagaci a podporu spolku. Fotografie nebudou poskytovány třetím osobám.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je od 25. 5. 2018 stanovena Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Podrobné informace k souhlasům naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

Pojištění odpovědnosti

Spolek 1FIT má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti.

 

Verze platná od: 1. 6. 2020